1. Ι. Γεντεκάκης, Γ. Γούλα, «Σταθεροποίηση ή/και επιτόπια επανα-διασπορά καταλυτικών νανο-σωματιδίων μέσω αλληλεπιδράσεων μετάλλου-φορέα. Ερμηνεία μέσω καινοτόμου μηχανιστικού μοντέλου»,Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Χημικής Μηχανικής, Αθήνα, 29-31 Μαΐου, 2019.

  2. Γ. Γούλα, Γ. Μποτζολάκη, Γ. Αρτεμάκης, Ι. Μπέτση Αργυροπούλου, Μ. Χατζησυμεών, Κ. Κούση, Δ. Κονταρίδης, Γ. Κυριακού, Ι. Γεντεκάκης, «Επίδραση του ευμετάβλητου πλεγματικού οξυγόνου του φορέα στην οξειδωτική κατάσταση και καταλυτική συμπεριφορά διεσπαρμένων νανο-σωματιδίων Rh κατά την αντίδραση της ξηρής αναμόρφωσης του βιοαερίου», Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Χημικής Μηχανικής, Αθήνα, 29-31 Μαΐου, 2019.

  3. Γ. Μποτζολάκη, Γ. Γούλα, Α. Ροντογιάννη, Ε. Νικολαράκη, Ν. Χαλμπές, Π. Ζυγούρη, Δ. Γουρνής, Μ. Καρακασσίδης, Ι. Γεντεκάκης, «Μεθανιοποίηση του CO2 με H2 σε νανο-σωματίδια Rh διεσπαρμένα σε φορείς με διαφορετική διαθεσιμότητα ευμετάβλητου πλεγματικού οξυγόνου», Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Χημικής Μηχανικής, Αθήνα, 29-31 Μαΐου, 2019.

  4. Γ. Μποτζολάκη, Γ. Γούλα, Ε. Νικολαράκη, Μ. Γούλα, Δ. Γουρνής, I. Γεντεκάκης. Επίδραση του ευμετάβλητου οξυγόνου του φορέα υποστηριγμένων καταλυτών Ru στην καταλυτική απόδοση και εκλεκτικότητα της αντίδρασης υδρογόνωσης του CO2 για παραγωγή CH4. e-Πρακτικά 15ο Πανελλήνιου Συμποσίου Κατάλυσης, Ιωάννινα, 18-20 Οκτωβρίου, 2018.