ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.000.000 € , ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07/2018 - 06/2021

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:  

1. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ:                  275.000 €

2. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ:       250.000 € 

3. ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ:            240.000 €

4. INTERGEO Ltd:                             200.000 €

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Τρεις Πανεπιστημιακοί φορείς και ένας επιχειρηματικός, των οποίων τα ενδιαφέροντα και οι στόχοι έχουν εν γένει κοινούς τόπους, και συγκλίνοντας έτι περαιτέρω υπό το πρίσμα του παρόντος έργου, «ECO-ETHYLENE», θα συμπράξουν με πρωτεύοντα στόχο την ανάπτυξη, κατασκευή και επίδειξη σε Πιλοτική Κλίμακα μιας καινοτόμου, αυτοτελούς και αυτοματοποιημένης διεργασίας, η οποία θα παράγει αιθυλένιο (C2H4) από την πλήρη μετατροπή του βιοαερίου (στο σύνολό του: CO2+CH4), ή/και από εκπομπές CO2.

Το αιθυλένιο είναι μόριο υψηλής προστιθέμενης αξίας και μεγάλης οικονομικής σημασίας:  «κινητήριος δύναμη» της Πετροχημικής Βιομηχανίας, μέσω του οποίου παράγονται δεκάδες προϊόντα πολλαπλών χρήσεων.

Ένας προηγμένος, ενός-σταδίου, σχεδιασμός θα αντιπαρέρχεται γνωστούς υφιστάμενους περιορισμούς των καταλυτικών διεργασιών που θα λαμβάνουν χώρα (πχ Οξειδωτική Σύζευξη Μεθανίου, ΟΣΜ) οδηγώντας το σύστημα σε υπερδιπλάσιες αποδόσεις Αιθυλενίου από αυτές που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα από καταλυτικά συστήματα ΟΣΜ. 

Η καινοτόμος διεργασία θα εφαρμοστεί αρχικά σε πειραματική κλίμακα και κατόπιν συστηματικής πειραματικής βελτιστοποίησης των λειτουργικών παραμέτρων θα αναπαραχθεί σε Πιλοτικό μέγεθος, 1-2 τάξεις μεγέθους μεγαλύτερης δυναμικότητας και θα λειτουργήσει τροφοδοτούμενη με πραγματικό βιοαέριο ή CO2.

Tο έργο επίσης αποσκοπεί:

  • Στην παραγωγή νέας γνώσης στους τομείς της ετερογενούς κατάλυσης και των νανο-υλικών, για τις καταλυτικές διεργασίες της Μεθανοποίησης του CO2 και της Οξειδωτικής Σύζευξης Μεθανίου.

  • Στην αποτελεσματική και ουσιαστική σύμπραξη ερευνητικών με επιχειρηματικούς φορείς και στην εκτεταμένη ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ τους.

Δυνητικοί χρήστες της καινοτόμου διεργασίας για επιτόπια αξιοποίηση των «παραπροϊόντων» τους υπό περιβαλλοντικούς όρους, είναι οι πάσης φύσεως μονάδες παραγωγής βιοαερίου, και οι μονάδες που σχετίζονται με εκπομπές CO2 από την χρήση ορυκτών καυσίμων.